اپراتورها

به تماس های ناشناس خارجی پاسخ ندهید و با آنها تماس نگیرید!

/%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF

روش کلاهبرداری تلفنی "Wangiri" به این صورت است که کلاهبردار، یک روبات  تماس‌گیرنده را روی یک شماره قرار می‌دهد و پس از یک یا دو بوق، تماس را  قطع می‌کند. این روبات‌ها حتی ممکن است چندین بار با یک شماره تماس بگیرند.


آمار تماس بین مشترکین تلفن ثابت با اپراتورهای موبایل

/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84

تلفن ثابت، همچنان نقشی مهم در ارتباط بین مردم ایفا می‌کند. این نوع ارتباط عمدتا در ادارات و سازمان‌ها، و نیز منازل مورد استفاده قرار   می‌گیرد، و در درجه آخر نیز زمانی که تلفن همراه به هر دلیلی در دسترس نیست.نگاهی به مدل کاربران تلفن ثابت برای ایجاد ارتباط با یک مشترک  موبایل(و  بالعکس) می‌تواند تصویری نسبتا خوب از میزان پوشش اپراتورها را  ارائه دهد.