عیسی زارع پور

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم در محل وزارتخانه حاضر شد.

/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

عیسی زارع پور در مراسم خیر مقدم به وزیر ارتباطات جدید درباره اولویت هایش برای وزارت ارتباطات توضیح داد.