سازمان فناوری اطلاعات ایران

محمد خوانساری به سمت رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب شد.

/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، با  صدور حکمی از سوی وزیر ارتباطات، محمد خوانساری، معاون وزیر و رییس سازمان  فناوری اطلاعات ایران شد.