تماس تلفنی

به تماس های ناشناس خارجی پاسخ ندهید و با آنها تماس نگیرید!

/%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF

روش کلاهبرداری تلفنی "Wangiri" به این صورت است که کلاهبردار، یک روبات  تماس‌گیرنده را روی یک شماره قرار می‌دهد و پس از یک یا دو بوق، تماس را  قطع می‌کند. این روبات‌ها حتی ممکن است چندین بار با یک شماره تماس بگیرند.