رگولاتوری

مقابله رگولاتوری با سرشماره‌های فرستنده پیامک‌های تبلیغاتی

/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C

مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کنندگان رگولاتوری از برنامه جدید برای  برخورد با پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی خبر داد و گفت: سرشماره های ارسال  کننده پیامک موظف به ایجاد باشگاه مشتریان می شوند.