ویژگی‌هایی از جمله تعداد خطوط واگذارشده، ضریب نفوذ، تعداد کشورهای دارای  ارتباط رومینگ، میزان پوشش جاده‌ای، درصد پوشش جمعیتی، شهر و روستاهای تحت  پوشش و درصد مکالمات موفق در هر یک از اپراتورها متفاوت است که می‌تواند  آن‌ها را از هم متمایز کند.
به گزارش ایتنا از ایسنا، مطابق آمار منتشرشده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره‌ وضعیت توسعه تلفن همراه در سه ماهه‌ دوم سال  ۱۴۰۰، خطوط واگذارشده دائمی ۲۸ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۲۳۱ عدد و خطوط  واگذارشده اعتباری ۱۷۹ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۶۹۳ عدد است که مجموع خطوط  واگذارشده دائمی و اعتباری را به ۲۰۷ میلیون و ۷۵۲ هزار و ۹۲۴ می‌رساند.
از میان خطوط واگذارشده، ۲۵ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۶۳ خط دائمی فعال و ۱۰۷  میلیون و ۸۸۲ هزار و ۷۰۵ خط اعتباری فعال وجود دارد که مجموع خطوط دائمی و  اعتباری فعال را به ۱۳۳ میلیون و ۹۸ هزار و ۱۶۸ عدد می‌رساند. همچنین ضریب  نفوذ تلفن همراه تا پایان سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، ۱۵۶.۶۴ درصد است.

در اپراتور همراه اول، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه دوم  سال ۱۴۰۰ به ۲۱ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۶۲۵ رسیده که از این میان تعداد ۲۰  میلیون و ۴۰۷ هزار و ۵۶۰ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۸۲  میلیون و ۴۰۱ هزار و ۴۳۸ عدد رسیده که از این میان ۵۰ میلیون و ۸۵۲ هزار و  ۹۴۷ خط فعال است.
طبق این آمار، ۹۶.۵ درصد تحت پوشش 2G و ۸۵ درصد تحت پوشش 3G و ۸۱ درصد تحت  پوشش 4G قرار دارند. همچنین تعداد شهرهای تحت پوشش تا پایان سه ماهه دوم به  ۱۳۹۵ و تعداد روستاهای تحت پوشش به ۴۴ هزار و ۹۱۸ رسیده است. میزان پوشش  جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۸۲ هزار و ۱۴۶ کیلومتر رسیده است.در اپراتور ایرانسل، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه دوم سال  ۱۴۰۰ به شش میلیون و ۷۱۳ هزار و ۹۰۳ رسیده که از این میان تعداد چهار  میلیون و ۶۲۹ هزار و ۶۹۰ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۸۸  میلیون و ۶۴۱ هزار و ۳۰۰ عدد رسیده که از این میان ۵۲ میلیون و ۵۸ هزار و  ۸۲۶ خط فعال است.
طبق این آمار، ۸۷.۲۱ درصد تحت پوشش 2G و ۸۳.۶ درصد تحت پوشش 3G و ۶۱ درصد  تحت پوشش 4G قرار دارند. میزان پوشش جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۶۴  هزار و ۱۵۳ کیلومتر رسیده است.

در اپراتور رایتل، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا پایان سه ماهه دوم سال  ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار و ۷۰۳ رسیده که از این میان تعداد ۱۷۸ هزار و ۲۱۳ خط فعال  است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به هشت میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۵۵ عدد  رسیده که از این میان چهار میلیون و ۹۷۰ هزار و ۹۳۲ خط فعال است.
طبق این آمار، ۵۶.۹ درصد تحت پوشش 3G و ۱۵.۷ درصد تحت پوشش 4G قرار دارند.  میزان پوشش جاده‌های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۲۰ هزار و ۹۰۸ کیلومتر رسیده  است.
برگرفته از سایت ایتنا