مهم

موافقت مجلس با بررسی طرح فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%84-85-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات  پایه کاربردی فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک  موافقت کردند.